BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Praska 25 30-329 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a)    spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);

b)    co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

c)    wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

-      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym  uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

-      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

b)    biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c)    znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi;

d)    znajomość zasad prowadzenia archiwum zakładowego i instrukcji kancelaryjnej;

e)    znajomość gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

f)     umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

g)    doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innej jednostce administracji publicznej;

h)    umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań;

i)     umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

j)     umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami Domu;

k)    poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;

l)     komunikatywność;

m)   rzetelność, sumienność, dokładność;

n)    kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki;

o)    wysoki poziom kultury osobistej.

 

3. Zakres obowiązków

a)    organizowanie i nadzorowanie  pracy podległego personelu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu;

b)    współdziałanie  z  pracownikami innych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki;

c)     nadzór nad stanem technicznym budynku i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn            i sprzętu stanowiącego wyposażenie Domu oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej;

d)    przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e)    sporządzanie  umów z wykonawcami i dostawcami;

f)     nadzór i kontrola nad realizacją umów zawartych w drodze zamówień publicznych oraz zakupów dokonywanych w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

g)    planowanie remontów, konserwacji urządzeń DPS;

h)    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;

i)     nadzór nad właściwą gospodarką inwentarzem oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji inwentarza;

j)     przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji  i zakupów inwestycyjnych; sporządzanie wniosków inwestycyjnych;

k)    realizowanie zarządzeń sanitarno-epidemiologicznych;

l)     realizowanie działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki zgodnie z wymaganymi przepisami;

 

4. Warunki pracy:

a)    umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ( możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b)    wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

 

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b)    list motywacyjny;

c)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d)    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)    kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f)     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h)     oświadczenie kandydata o niekaralności  dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów  w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 08.11.2016 r.

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8.  Ilość etatów:

1 etat.

 

9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym  i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25,  w jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()