BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownika Działu Rewitalizacji Społecznej


1. Wymagania formalne:

a) wymagania o których mowa w art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr.142, poz.1593 z późn. zmianami),

b) minimum 5 letni staż pracy.2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

b) znajomość metodyki pracy socjalnej, w szczególności środowiskowej pracy socjalnej,

c) znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873z późn. zm),

d) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

e) podstawowa znajomość ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochronie zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,

f) znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

g) znajomość programów komputerowych Windows, Office,

h) umiejętność zarządzania zespołem.

 

UWAGA

Każdy uczestnik naboru spełniający wymogi formalne zostanie zaproszony do pierwszego etapu rekrutacji, którym będzie test wiedzy ogólnej z zakresu pomocy społecznej, w szczególności Organizacji Społeczności Lokalnej, a także ustaw związanych z realizacją działań w obszarze pomocy społecznej.

 

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna podczas, której każdy z kandydatów zaprezentuje przygotowaną prezentację w Power Point pt. „Rola Kierownika Działu Rewitalizacji Społecznej – zadania i oczekiwania” w oparciu o model organizowania społeczności lokalnej dostępny na stronie www.osl.org.pl.

MOPS udostępni sprzęt do odtworzenia prezentacji.

Czas trwania prezentacji: do 10 minut.

 

Do udziału w drugim etapie rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy pozytywnie rozwiążą test (stanowiący pierwszy etap rekrutacji) i uzyskają minimum 80% poprawnych odpowiedzi.

 

3. Zakres obowiązków:

a) organizowanie realizacji zadań Działu oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową pracą Działu w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym MOPS w Krakowie i innymi obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami,

b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Działu dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

c) konsultowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo – księgowych dotyczących zakresu działania Działu,

d) konsultowanie oraz opiniowanie planów finansowych i wniosków w sprawie zmian budżetowych nadzorowanych przez Dział lub współpracujących z Działem jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej Miasta Kraków,

e) nadzór nad prowadzeniem pracy środowiskowej, w tym nad doborem adekwatnych metod, technik i narzędzi,

f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi, instytucjami niepublicznymi w zakresie organizowania różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

g) udzielanie podległym pracownikom konsultacji w ramach wsparcia doskonalenia zawodowego,

h) organizowanie i prowadzenie edukacji pracowników,

i) podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Dziale,

j) samokontrola prawidłowości wykonania własnej pracy,

k) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

l) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

m) przedstawianie Dyrektorowi MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Działu.

n) współpraca z kierownikami innych wewnętrznych komórek organizacyjnych w zakresie objętym działaniem Działu,

o) wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2900,00 złotych do 3200.00 złotych, dodatek funkcyjny: od 700,00 złotych do 990,00 złotych oraz inne dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS Kraków. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) cv,

c) dokument poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzeniem naboru na stanowisko Kierownika Działu Rewitalizacji Społecznej”

oraz opcjonalnie oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie”.

f) oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS,

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „nabór – Kierownik Działu Rewitalizacji Społecznej” w terminie do dnia 31 października 2016 r. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów:
    1
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rewitalizacji)