BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 7, al. Słowackiego 46,

 


1. Wymagania formalne

a. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

b. wykształcenie średnie lub wyższe,

c. minimum roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej,

d. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego i ustawy o systemie oświaty,

b. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – środowisko MS Office,

c. znajomość aplikacji „Pomost”

d. dobra organizacja pracy.

 3. Zakres obowiązków

a. Obsługa aplikacji „Pomost” w zakresie wprowadzania danych,

b. Obsługa zadania – stypendia i zasiłki szkolne,

c. obsługa Programu „Sekretariat”

d. Inne zadania w ramach powierzonego zakresu czynności.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200 – 2.600 zł. brutto

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta „

h. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 14 października 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – REFERENT F-7”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 


7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent F-7)