BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

Grodzki Urząd Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej/

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. programów / Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Doświadczenie zawodowe minimum 12 - miesięczne na stanowisku zajmującym się realizacją zadań związanych z problematyką bezrobocia, pomocy społecznej lub pracą przy obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych np. FP, PFRON, EFS - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych , przygotowania zawodowego lub stażu.

 

Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu

 

2. Wymagania dodatkowe

 

 1. Dobra znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.645 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym: w szczególności organizacji szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne.
 2. Znajomość KPA.
 3. Wiedza dotycząca dokumentów programowych związanych z aplikacją i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /w szczególności informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 http://www.power.gov.pl/ i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – http://www.rpo.malopolska.pl/
 4. Biegła obsługa programów komputerowych min. Pakiet Microsoft Office lub OpenOffice.
 5. Komunikatywność, umiejętność: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Przygotowanie aplikacji dla projektów współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej.
 2. Bieżąca obsługa realizowanych projektów, w tym: informacja i promocja, nabór beneficjentów na formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie (np. staże, szkolenia, dotacje); tworzenie /modyfikowanie istniejących/, realizacja i monitorowanie IPD w ustalonym zakresie, realizacja zadań z zakresu programów rynku pracy określonych we wniosku o dofinansowanie, realizacja pośrednictwa dla beneficjentów projektów z zakresu ofert subsydiowanych ze źródeł pomocowych, badanie efektywności zatrudnieniowej po udziale w projekcie.
 3. Sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań z realizowanych programów.
 4. Ewaluacja i monitoring podjętych działań w ramach realizowanych programów, w tym: postępu rzeczowego i postępu finansowego.
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zaangażowanymi merytorycznie w realizowany projekt.
 6. Współpraca z partnerami rynku pracy /Organizatorami staży, Pracodawcami, Jednostkami Szkolącymi/.
 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu zadań prowadzonych na stanowisku.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

5. Proponowane wynagrodzenie:


Według kategorii X - XI, wynagrodzenie zasadnicze brutto 2100 – 2500 zł.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy

w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów – stażysta 1 etat

 

w terminie od 20.09.2016r. do 30.09.2016r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

 

 

DYREKTOR

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

………………………………………………………………..

specjalista ds. programów / specjalista ds. programów- stażysta

1 etat

…………………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat spełnił wymogi formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz.9.00

sala nr 237- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 


 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Specjalista ds. programów / Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat