BIP MJO - Zespół Szkół nr 1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

 

 

1. Wymagania formalne


- Posiada obywatelstwo polskie

- Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym

- Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych

- Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

- Przestrzega podstawowe zasady moralne.

 

2. Warunki pracy i płacy:

 

umowa na czas określony do 30 czerwca

 

3. Wymagane dokumenty:

 

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

- oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 30 września 2016r.

 

5. Ilość etatów

 

33/30 godzin tygodniowo

 

 

 

 

Dyrektor mgr Beata Śliwa

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 Wychowawca w internacie