BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

 

                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

                                                        OGŁASZA NABÓR

                                          NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                            w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6

 

                                              KIEROWNIK SEKCJI OPIEKUŃCZEJ

                                       ……………………………………………………………..

                                                    nazwa stanowiska pracy

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r , poz. 902 )

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

d) Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku: ukończone studia wyższe II stopnia /magisterskie/ na kierunkach praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

e) Staż pracy 4 lata

f) Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku opiekuna w dps,

g) Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń wykonawczych do niej a w szczególności dotyczących domów pomocy społecznej,

h) Znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności zapisów regulujących czas pracy pracowników.

i) Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku,

j) umiejętność koordynowania realizacji zadań,

k) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

l) umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne,

m) komunikatywność,

n) odporność na stres,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem,

b) posiadanie specjalizacji z organizacji pomocy społecznej,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy zespołu opiekunów, który ma na celu zapewnienie klientom DPS wysokiej jakości usług opiekuńczych, bytowych

i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

b) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sekcji opiekuńczej.

c) Opracowywanie planów działań, materiałów analitycznych i sprawozdawczości

z zakresu działania zespołów opiekuńczych.

d) Włączanie się do merytorycznych działań zespołu.

e) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi dps.

 

4. Warunki płacy:

Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (t. j Dz.U. z 2014 r. poz.1786)

 

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat ,

b) praca ma charakter zmianowy, system 12 h,

c) pierwsza umowa na okres próbny , następna na czas określony. z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony ,

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) cv,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016. 922 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności powinno być dostarczone przed podjęciem zatrudnienia/

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

h) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

 

Poszukujemy osób posiadających umiejętność koordynowania zadań zespołu, kierowania ludźmi, dynamicznych, nastawionych na osiąganie celów, które będą potrafiły włączyć się w bieżącą pracę Zespołu Opiekunów.

W zamian oferujemy ciekawą i inspirującą pracę.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko: Kierownik Sekcji Opiekuńczej”, w terminie do dnia 27 września 2016 r. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Kluzeka 6. W dalszym etapie rekrutacji będziemy się kontaktować z osobami, które spełniają formalne wymagania.

 

Dyrektor Piotr Zieliński

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 Kierownik Sekcji Opiekuńczej