BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita”

ogłasza nabór na stanowisko:

Terapeuty w wymiarze pełnego etatu.

 

1.    Wymagania formalne:

1)      Obywatelstwo polskie.

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych.

3)      Korzystanie w pełni z praw publicznych,

4)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5)      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

6)      Wykształcenie wyższe magisterskie o odpowiedniej specjalizacji.

7)      Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)      Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość             i odporność na stres związany w pracy w ośrodku dla osób z doświadczeniami kryzysu psychicznego.

2)      Umiejętności artystyczne – szczególnie mile widziana umiejętność  prowadzenia zajęć ceramicznych (zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami tworzenia wyrobów ceramicznych począwszy od surowego materiału np. glina, masa lejna, gips, aż po gotowy produkt), witrażu, plastycznych, rękodzielniczych.

3)      Pomysłowość w prowadzeniu zajęć.

4)      Umiejętność prowadzenia treningów umiejętności praktycznych.

5)      Życzliwość i opiekuńczość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, poczucie własnej godności.

6)      Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

7)      Mile widziane wykształcenie artystyczne.

 

3.    W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1)      Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

2)      Obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

3)      Osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.

4)      Umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi.

5)      Znajomość zadań i celów środowiskowego domu samopomocy.

6)      Znajomość przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

4.    Warunki pracy i płacy:

a)      umowa o pracę na czas określony po umowie na okres próbny,

b)      wynagrodzenie zasadnicze w uzgodnieniu z Pracodawcą,

c)      inne elementy wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania ŚDS „Vita
w Krakowie.

 

5.    Wymagane dokumenty:

1)      CV.

2)      List motywacyjny.

3)      Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.

4)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5)      Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

 

Pisemne i e-mailowe zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16.09.2016.

Oferty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - terapeuta” na adres Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”, 31-908 Kraków,
os. Młodości 8; ewentualnie przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sdsvita@gmail.com.

Nabór obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 28.09.2016.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej ŚDS w Krakowie, os. Młodości 8.

 

Dyrektor - Beata Walter

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()