BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 31 sierpnia 2016 r.

MOK.1110.23.2016

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

KSIĘGOWY w Wydziale Finansów

(wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

 

Adres urzędu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19

31 – 033 Kraków

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KM PSP w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Kraków

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy.

2. Prowadzenie gospodarki magazynowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

3. Prowadzenie obsługi kasowej dla KM PSP w Krakowie.

4. Kompletowanie i przekazywanie dokumentów Wydziału Finansów do archiwum.

5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego w ramach zadań realizowanych przez Wydział Finansów.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań oraz płacy:

- praca biurowo – administracyjna w siedzibie urzędu, w systemie codziennym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;

- wynagrodzenie w przedziale od 1900 zł. – 2200 zł brutto łącznie z dodatkiem za wysługę lat.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- praca na drugim piętrze budynku, brak windy,

- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

1. Wykształcenie: średnie.

2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki sektora finansów publicznych.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 1. Znajomość rachunkowości budżetowej.

2. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw.

3. Kursy i szkolenia z zakresu księgowości.

4. Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych, finansowo – księgowych oraz magazynowych.

5. Umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy.

6. Komunikatywność, samodzielność, terminowość i dokładność.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse.

2. Znajomość zagadnień pracy administracyjno – biurowej w administracji publicznej.

3. Dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys i list motywacyjny.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji (załącznik nr 1).

3. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1).

4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 1).

5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 1).

6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kursy i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy).

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:

 

12 września 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty należy składać osobiście na dzienniku podawczym tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków,

ul. Westerplatte 19.

 

 

Inne informacje:

 Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej.

Aplikacje złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu

i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.psp.krakow.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w terminie do dwóch tygodni od wpływu wszystkich aplikacji.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Aplikacje osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 6168331.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o naborze

 

 

 

…….………......…….......

(miejscowość i data)

 

 

 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

- Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

- Oświadczam, że korzystam w pełni praw publicznych.

- Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów

 

naboru na stanowisko …………………………………………………………………

 

w …………………………………………………………………………………..……

(nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej oraz urzędu)

 

 

 

 

…………………………..

(czytelny podpis)

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()