BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

 

I. Wymogi formalne

 

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie minimum średnie oraz staż pracy wymagany na powyższym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

    skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

5. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office)

 

II. Wymagania dodatkowe

 

1.  Umiejętność analitycznego myślenia

2.  Umiejętność pracy w zespole

3.  Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4.  Znajomość wybranych aktów prawnych, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5.  Ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

 

1.      Prowadzenie dziennika korespondencji i rejestru faktur,

2.      Prowadzenie raportów kasowych, wystawianie faktur, sporządzanie raportów miesięcznych,

3.      Prowadzenie gospodarki inwentarzowej w ramach placówki,

4.      Prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników,

5.      Prowadzenie archiwum placówki zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6.      Bieżące czynności administracyjne oraz obsługa petentów.

 

V. Warunki pracy i płacy

 

1. Zatrudnienie od 01 października 2016

2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

    zaszeregowania

5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, MBP „Śródmieście” ul. Francesco Nullo 23, Kraków

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6) inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne.

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 

w terminie do dnia 12 września 2016 roku.  (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()