BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko: sekretarz bursy

 

wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458) oraz art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240):

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 4 letnią praktykę, lub wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę na stanowisku sekretarza,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sekretarza,

- znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 22 grudnia 1999r. ( Dz. U. z 1999r.,nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), w szczególności; przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- biegła znajomość ZSZO.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela;
- biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;

- swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
- łatwość w redagowaniu pism urzędowych zgodnych z JRWA;
- znajomość programów: SIO „stary” oraz modernizowany „nowy”;
- umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
- znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej

3. Ogólny zakres obowiązków:

- prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem bursy;
- sprawna bieżąca obsługa klientów placówki oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
- prowadzenie Ksiąg Sekretariatu pism wychodzących i przychodzących, rejestracja faktur;
- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, itp.;
- prowadzenie dokumentacji BSP2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora placówki i władz nadrzędnych;
- prowadzenie rekrutacji do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2;

- prowadzenie dokumentacji spraw wychowanków, wydawanie zaświadczeń, bieżąca sprawozdawczość;

- rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

- prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących;

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
- wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bursy.

 

4. Dodatkowe atuty:

 

- doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,

- dyspozycyjność,

- umiejętność organizacji czasu pracy swojej i zespołu pracowników,

- umiejętność organizacji miejsca pracy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).

- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- List motywacyjny,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sekretarza,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO

 

Zgłoszenia

 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko sekretarza bursy” w sekretariacie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 lub przesłać na e-mail internatbursa@interia.pl do dnia 12.09.2016r.do godz. 12:00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.)”

 

Warunki pracy i płacy:


Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
(Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
Miejsce pracy: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23
Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi BSP2
Rozpoczęcie zatrudnienia: 15.09.2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. (Istnieje możliwość połączenia ze stanowiskiem referent ds. płac - 1 etat).

 

 

D y r e k t o r

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

 

      mgr Kinga Czyż

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (Sekterarz bursy)