BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

                

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Terapeutyczno - Socjalnego

1. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych  w art. 6 ustawyz dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r , poz. 902  )
 2. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym
 3. minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 4. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 5. znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:
- ustawy z  dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r poz. 930 ), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w domu pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016r , poz. 1053, z),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r, poz. 922).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem,
 2. umiejętność koordynowania działań i podejmowania decyzji,
 3. biegła znajomość obsługi komputera  w tym programów biurowych Pakiet MS Office,
 4. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, kreatywność i dyspozycyjność,
 5. wysoki poziom kultury osobistej,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie pracą działu terapeutyczno – socjalnego,
 2. organizacja i realizacja zadań statutowych Domu Pomocy z zakresu świadczeń socjalno- bytowych na rzecz mieszkańców DPS,
 3. nadzór nad prowadzeniem przez pracowników wszystkich spraw związanych z przyjmowaniem i pobytem  mieszańców,
 4. nadzór nad prowadzeniem przez pracowników akt osobowych mieszkańców Domu oraz spraw związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańca,
 5. nadzór nad opracowywaniem, realizowaniem i dokumentowaniem Planów Indywidualnego Wsparcia dla mieszkańców,
 6. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności i procedur związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców,
 7. planowanie i organizowanie działań terapeutyczno- socjalnych,
 8. zapewnienia świadczenia usług mieszkańcom Domu zgodnie z wymaganym standardem,
 9. współpraca z samorządem mieszkańców,
 10. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców,
 11. współpraca z pracownikami innych  komórek organizacyjnych  DPS w celu właściwej realizacji zadań Działu,
 12. systematyczna kontrola pracy podległego personelu,
 13. planowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników,
 14. prowadzenie szkoleń instruktażowych dla  pracowników działu,
 15. opracowywanie planów pracy Działu oraz prowadzenie sprawozdawczości,
 16. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu organizacji życia mieszkańców DPS,

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1786
 2. miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie  ul. Krakowska 55,
 3. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
 4. pierwsza umowa  na czas określony ( możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej)

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia ), 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności / informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia /,
 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane  dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej 31-066 Kraków  ul. Krakowska 55 w terminie do dnia 07.09.2016r do godz. 15-tej. Aplikacja powinna zostać złożona  w zaklejonej  kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na stanowisko-Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego ‘’.

Koperta nie może być opisana danymi osobowymi kandydata.Aplikacje, które wpłyną do DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 po wskazanym terminie nie będą  rozpatrywane.

 

7.  Informacje dodatkowe:

informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie ul. Krakowska 55.

 

W miesiącu poprzedzającym  publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej  6%.    

 

 

Zatwierdzam:

mgr Maria Gdula – Argasińska

Dyrektor DPS

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()