BIP MJO - Przedszkole Nr 61

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZESZKOLA NR 61 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

samodzielny referent

 


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202) określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe,

c) co najmniej pięcioletni staż pracy związany z organizowaniem wyżywienia dla dzieci.


Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu


2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ZFSŚ, KPA i innych przepisów niezbędnych na stanowisku pracy;

b) znajomość podstaw rachunkowości;

c) umiejętność obsługi komputera, systemów operacyjnych, programów komputerowych i Internetu (Windows, MS Office, SIO, ZSZO, PFRON, GUS, Punktualny Przedszkolak, Platforma Edukacyjna (Archivo, Universo, Formico), program magazynowy dla intendentów (Spiżarnia));

d) umiejętność organizowania pracy, szybkiego podejmowania obiektywnych decyzji;

e) komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;

f) dyspozycyjność.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik ewentualnych testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.3. Zakres obowiązków

 

a) prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej oraz kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) opracowywanie analiz, sporządzanie okresowych sprawozdań;

c) organizowanie żywienia i gospodarki materiałowo – magazynowej,

d) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

e) wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji dzieci;

f) bieżące załatwianie spraw dotyczących dzieci;

g) prowadzenie dokumentacji HACCP,

h) wprowadzanie danych dotyczących szkoły do Sio oraz wykonywanie sprawozdań GUS, PFRON;

i) wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą;

j) obsługa programu Punktualny Przedszkolak ;

k) prowadzenie rejestru i obliczanie miesięcznych odpłatności dzieci za przedszkole;

l) współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami dzieci (w tym MOPS, Szkoły Podstawowe itp.);

m) prowadzenie składnicy akt;

n) obsługa rekrutacji dzieci do przedszkola;

o) zawieranie umów z rodzicami;

u) zaopatrywanie pracowników w narzędzia pracy, środki czystości i odzież ochronną.4. Warunki pracy i płacy:


- wymiar czasu pracy: 1 etat

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2013 poz. 1050)- kategoria zaszeregowania wg grupy VII ( stawka 1220,00-2950,00 zł)

- miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole nr 61 w Krakowie, ul. Rajska 14, Kraków

- zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.5. Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny;

2. życiorys;

3. kserokopie świadectw pracy;

4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7. oryginał kwestionariusza osobowego;

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202).6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia

03 września 2016 na adres: Samorządowe Przedszkole nr 61, 31-124 Kraków, ul. Rajska 14

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola nr 61 w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o spotkaniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 61 w Krakowie po zakończeniu procedury naboru.

 7. Ilość etatów


1 Etat

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 61 „Pod Wawelem” w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.


Dyrektor. Wanda Gołębiewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 61 ()