BIP MJO - Centrum Młodzieży
DYREKTOR Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista – instruktor merytoryczny



1. Wymagania formalne
 - wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia, 4 letni staż pracy
  
2. Wymagania dodatkowe
- biegła znajomość obsługi komputera

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z innymi instytucjami

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

  
3. Zakres obowiązków
Prowadzenie i aktualizacja strony WWW Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, promocja strony w mediach społecznościowych, prowadzenie facebooka Ośrodka, organizacja i prowadzenie spotkań autorskich, prowadzenie dokumentacji Ośrodka.
 
4. Warunki pracy i płacy: 
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filia Centrum Młodzieży Kraków, ul. Topolowa 22.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 
 
5. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.


Koperta powinna zawierać adnotację: "Nabór: specjalista – instruktor".

Zgłoszenia należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.


Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dyrektor Centrum Młodzieży zastrzega sobie możliwość zmiany terminy rozmowy).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl 
 
7. Ilość etatów
1 etat (40 godz. tygodniowo) specjalisty – instruktora.
 
 
Dyrektor Bartłomiej Kocurek
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (specjalista - instruktor merytoryczny)