BIP MJO - Centrum Młodzieży
DYREKTOR Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK GOSPODARCZY
Filia Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe (staż pracy 2 lata) lub średnie (staż pracy 6 lat)

- biegła znajomość komputera, Internetu, znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, BHP, prawa pracy

- znajomość pracy na stanowisku

   
2. Wymagania dodatkowe
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 
3. Zakres obowiązków
- planowanie i realizacja potrzeb filii w zakresie zapewnienia środków do prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

(w tym prowadzenie dokumentacji) tj:

a) zaopatrzenie filii w materiały biurowe, środki czystości, itp.

b) organizowanie napraw sprzętu pozostającego w ewidencji filii

c) organizowanie prac remontowych oraz nadzór nad ich przebiegiem

- pomoc przy prowadzeniu ewidencji majątku filii, także zgodnie z wymogami modułu "BAZY DANYCH OGÓLNYCH" programu komputerowego ZSZO oraz do kasacji sprzętu zużytego

- merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości

- sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych dotyczących pracy filii

- zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego filii oraz stała kontrola zabezpieczeń

- zaznajamianie się na bieżąco z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami

- wykonywanie obowiązków pracownika BHP w filii:

a) prowadzanie dokumentacji w zakresie spraw BHP, ppoż. i sanitarno – epidemiologicznych

  
4. Warunki pracy i płacy: 
- miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filia Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, ul. Topolowa 22

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

- rozpoczęcie zatrudnienia: 1 września 2016 r.

  
5. Wymagane dokumenty: 
 - list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

  
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków


Koperta powinna zawierać adnotację:
"Nabór: Kierownik gospodarczy"


Zgłoszenia należy składać do dnia 16 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dyrektor Centrum Młodzieży zastrzega sobie możliwość zmiany terminy rozmowy)


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl 
 
7. Ilość etatów
 1 etat 
 
  
Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (KIEROWNIK GOSPODARCZY W FILII CM, Topolowa)