Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www. dpspraska.pl

________________________________________

Kraków: Dostawa wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Numer ogłoszenia: 159659 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie , ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2660364, faks 12 2660364 w. 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do SIWZ. Wykonawca odpowiada za organizację prac oraz BHP. Prace będą wykonywane w budynku czynnym - mieszkańcy będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania prac. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji prac zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi pracami. Wykonawca będzie obowiązany do: - utrzymywania drożności komunikacyjnej korytarzy i klatek schodowych, zabezpieczenie miejsc wykonywania prac, - na czas i w miejscu wykonywania prac - osłonięcia szczelną obudową miejsc w których będą prowadzone prace instalacyjne, - każdego dnia po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac, - organizacja wejść i wyjść pracowników Wykonawcy oraz dostawa urządzenia zostanie ustalona z Zamawiającym..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dostawę wraz z instalacją windy o wartości co najmniej 50 000 zł, Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90

• 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3.Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu prac, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Załączniku 1, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 4) gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje opis przedmiotu umowy (Załącznik 1). W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 5) gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji, 5. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: 1) jeżeli spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy lub wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 2) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia opisanego w projekcie. 7. Dokonując zmiany sposobu świadczenia, Strony wyodrębnią: 1) Prace zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) prace zaniechane, przez które rozumie się prace objęte pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia, a których wykonanie stało się zbędne. 8. Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dpspraska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zmiana SIWZ

1.SIWZ

2.Oferta

3.Zał. 2.1

4.Zał. 2.2

5.Wzór umowy

6.Zał. 4

7. Zał. A