BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
DYREKTOR  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
samodzielny referent ds uczniów - 0,5 etatu


1. Wymagania formalne


    1. wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( tekst jednolity Dz. U.2014, poz. 1202 określone dla stanowisk

         urzędniczych,

    2.  wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające
         wykonywanie zadań na stanowisku,

    3.  nie karany za przestępstwa umyślne,

 Uwaga: osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i znajomość Systemu Informacji Oświatowej będą dodatkowymi atutami,
 • bardzo dobra znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
 • dokładność, terminowość wykonywania zadań.


3. Zakres obowiązków


   1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą sekretariatu, a w szczególności załatwianie stron poprzez udzielanie informacji,

 

 • wysyłanie korespondencji wychodzącej ze szkoły,
 • prowadzenie korespondencji z innymi placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,
 • prowadzenie rejestrów dokumentów, pism przychodzących i wychodzących,
 • gromadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentów,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z procesem dydaktycznym szkoły,
 • przekazywanie pracownikom merytorycznym pism przychodzących według ustaleń Dyrekcji,
 • prowadzenie ewidencji: druków ścisłego zarachowania, świadectw szkolnych, duplikatów świadectw, legitymacji uczniowskich, zaświadczeń wydawanych uczniom o uczęszczaniu do szkoły oraz do WKU, delegacji służbowych, znaczków pocztowych, biletów komunikacji miejskiej oraz ich rozliczaniu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci i stępli szkolnych,
 • obsługa baz danych,
 • wprowadzanie zakupionego wyposażenia i środków trwałych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą do modułu Majątek,
 • pomoc w przygotowaniu deklaracji VAT,
 • prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( zbieranie wniosków o świadczenia,sporządzanie umów, zawiadamianie emerytowanych pracowników o terminach składania wniosków o świadczenia),
 • potwierdzanie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów na potrzeby szkoły oraz urządów kontroli.

  2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie:

 • udzielanie wszechstronnej informacji o warunkach przyjmowania uczniów do liceum i gimnazjum,
 • sporządzanie aktualnych wykazów uczniów,
 • prowadzenie ubezpieczeń młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • prowadzenie rejestru wypadków uczniów wraz z dokumentacją,
 • prowadzenie spraw uczniowskich ww ramach Platformy Edukacyjnej w module Gimnasio, Omikron, Universo (dokonywanie wpisów) oraz w ramach modułu Librus e-sekretariat,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących uczniów oraz ich obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie Księgi ewidencji i Księgi uczniów,
 • współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, Radą Rodziców, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez nią obowiązków,
 • współpraca z pedagogiem w sprawie realizacji przez uczniów obowiązku szkolenego.


4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu,
 • praca 4 dni w tygodniu w godz. 840 - 1340,
 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 1182),
 • miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie ul. Wilhelma Wilka Wyrwińskiego 1,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.5. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenia zawodowe i staż pracy ( orygianały do wglądu),
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie, ul. Wilhelma Wilka Wyrwińskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1400 do dnia 22 sierpnia 2016 r. Koperta z dokumentami winna zawierać adnotację " Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie". Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko samodzielnego referenta ds uczniów osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzdu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie.
 • dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku naboru będą do odbioru w terminie do 30 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.7. Ilość etatów

 • 0,5 etatu.

Dyrektor Łukasz Karkowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (2)