BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
 

       DYREKTOR TEATRU ŁAŹNIA NOWA 

         ogłasza konkurs na stanowisko

         GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

I. Przedmiot naboru

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Teatrze Łaźnia Nowa os. Szkolne25 w Krakowie

2) Zatrudnienie w wymiarze całego etatu

3) Umowa na czas określony

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony

 

II. Procedura naboru

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP- rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

III. Wymagania

Wymagania obligatoryjne (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b) Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

d) Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem księgowym

7. Posiada umiejętności stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury , zarządzania finansowego, controlingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych;

8. Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

 

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

 

1. Posiada praktykę w księgowości instytucji kultury,

2. Posiada biegłą znajomość obsługi programów Optima

3. Posiada biegłą znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook);

4. Posiada doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controlingiem, procedurą kontroli zarządczej;

5. Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

o charakterze wieloletnim;

6. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;

7. Zdolność analitycznego myślenia;

8. Kreatywność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;

9. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

10. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

 

IV. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4. Oświadczenie o niekaralności a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o niekaralności - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą podpisania umowy o pracę.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;

7. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 

V. Do zakresu obowiązków głównego księgowego będzie należało m.in.:

1. Opracowywanie i realizacja strategii finansowania działalności Teatru;

2. Przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacja do corocznej weryfikacji;

3. Zarządzanie operacyjne finansami Teatru, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu Teatru;

4. Nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;

5. Koordynacja rachunkowości zarządczej dla jednostki;

6. Przygotowanie deklaracji VAT, CIT

7. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in.: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE;

8. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wyceny majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury;

1) Wdrażanie i realizację zasad gospodarowania wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;

2) Prowadzenie gospodarki finansowej Teatru na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:

a) sporządzanie planów i sprawozdań

b) odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu,

c) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych,

d) odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PFRON, PDOF,

e) odpowiedzialność za opracowanie i prawidłowość planu kont oraz zasad rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,

f) odpowiedzialność za dyspozycję środkami pieniężnymi,

g) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

3) Nadzór nad finansową organizacją wewnętrzną Teatru

4) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;

5) Realizacja procedur kontroli zarządczej.

 

VI. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 20.08. 2016 r. do godz. 15.00

2. Miejsce: Sekretariat Teatru Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne25

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na Stanowisko Głównego Księgowego” lub drogą elektroniczną na adres email: zhalo@laznianowa.pl

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Teatru, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa ()