BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej im. L A Helclów
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radca Prawny


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych,

c) staż pracy:

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym w szczególności doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego w Jednostce Organizacyjnej Pomocy Społecznej Samorządu Terytorialnego.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

b) doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,

c) znajomość przepisów z zakresu:

d) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, Ustawa o Pomocy Społecznej, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Ustawy o Pracownikach Samorządowych

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

f) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

g) znajomość prawniczych programów komputerowych,

h) doświadczenie w pracy przy obsłudze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją,

i) odporność na stres,

j) umiejętność pracy w zespole,

k) terminowość,

l) dyspozycyjność,

ł) komunikatywność,

m) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres obowiązków

a) wykonywanie kompletnej obsługi procesowej w ramach reprezentowania Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie w postępowaniach sądowych,

sądowo-administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

b) sporządzanie i opiniowanie wzorów umów do udzielnych zamówień publicznych,

c) wykonywanie obsługi prawnej inwestycji prowadzonych przez Dom,

d) udział w negocjacjach z inwestorami i sporządzanie wzorów i opiniowanie umów dotyczących przebudowy lub rozbudowy

e) wykonywanie bieżącej obsługi prawnej Domu, obejmującej.

 

1) udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej,

2) sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów, pełnomocnictw,

3) opiniowanie i parafowanie projektów umów, decyzji, Zarządzeń, Poleceń służbowych, procedur, Dyrektora Domu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Umowa o pracę na czas określony, 0,5 etat;

b) Praca trzy dni w tygodniu, zgodnie z harmonogramem,

c) Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 1800 do 2200 zł. brutto, oraz inne dodatki

zgodnie z Regulaminem Wynagradzania;

 

5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;

b) CV, z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie ( kserokopia);

d) dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych; oraz kserokopie świadectw pracy;

e) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oraz osoba, która zostanie wybrana w drodze postępowania winna dostarczyć z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 05 sierpnia 2016r do godz.13.00, w sekretariacie, lub wysyłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Domu

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór - na wolne stanowisko Radca Prawny”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 

7. Ilość etatów
0,5 etatu
Dyrektor: Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()