BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent ds. płac

 

wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458) oraz art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240):

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 4 letnią praktykę, lub wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę na stanowisku referenta ds. płac,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac,

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

- biegła znajomość ZSZO.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

 

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o podatku od towarów i usług VAT;
- biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;

- swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
- znajomość programów: SIO „stary” oraz modernizowany „nowy”;
- umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
- znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej

3. Ogólny zakres obowiązków:
- naliczanie pracownikom bursy wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,

- naliczanie pracownikom bursy zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- naliczanie pracownikom bursy świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZFŚS Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2,

- prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników bursy,

- sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,

- sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,

- sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,

- wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,

- prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników bursy,

- wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,

- sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- naliczanie dochodów budżetowych (analityka),

- rozliczanie podatku VAT,

- realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych,

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bursy.

 

4. Dodatkowe atuty:

 

- doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,

- dyspozycyjność,

- umiejętność organizacji czasu pracy swojej i zespołu pracowników,

- umiejętność organizacji miejsca pracy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).

- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- List motywacyjny,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sekretarza,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO

 

Zgłoszenia

 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w sekretariacie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 lub przesłać na e-mail internatbursa@interia.pl do dnia 16.08.2016r.do godz. 12:00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.)”

 

Warunki pracy i płacy:


Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
(Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
Miejsce pracy: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23
Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi BSP2
Rozpoczęcie zatrudnienia: 01.09.2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

D y r e k t o r

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

 

      mgr Kinga Czyż

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (referent ds. płac)