BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/14/16

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe z zakresu gospodarowania nieruchomościami,

3. minimum roczny staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ochrony praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, KPA, ustawy o finansach publicznych, ustawy – prawo budowlane, o samorządzie gminnym.

2) komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4)umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza z przedziału 2300 do 2500 + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych w budynkach placówek oświatowych i ewidencji najemców tych lokali,

b. obsługa finansowo – księgowa oraz administracyjna mieszkań zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, nadzór nad utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele oświatowe,

c. udział w odbiorach robót budowlanych przeprowadzanych w lokalach mieszkalnych oraz uczestnictwie w przekazywaniu lokali mieszkalnych obsługiwanych przez Zespół,

d. prowadzenie rejestrów pomiarów instalacji elektrycznej i instalacji gazowej, przeglądu kotłów c.o, kart awarii oraz faktur przekazanych do zapłaty w ramach przydzielonych zadań,

e. przygotowanie zleceń, umów z zakresu zadań awarii i kontroli stanu technicznego nie objętych trybami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych,

f. prowadzenie dokumentacji wynikającej z przeprowadzanych przeglądów technicznych oraz aktualizowanie na bieżąco planu awarii i kontroli stanu technicznego, monitorowanie i uzgadnianie z sekcją księgowości bieżących wydatków na awarie i przeglądy stanu technicznego w poszczególnych rozdziałach i paragrafach,

g. sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji przydzielonych zadań,

h. prowadzenie korespondencji pism przychodzących i wychodzących do i z działu

i. przygotowywanie projektów pism – odpowiedzi od najemców mieszkań oraz placówek oświatowych w zakresie kontroli stanu technicznego i awarii,

j. dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dokumentów/faktur wraz z określeniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania oraz przekazanie ich do dalszej realizacji,

k. świadczenie pracy merytorycznej i administracyjnej na potrzeby Kierownika

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze samodzielny referent w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 15 sierpnia 2016 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze samodzielny referent w ZEO w Krakowie)