Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dpspraska.pl

________________________________________

Kraków: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Numer ogłoszenia: 120871 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie , ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2660364, faks 12 2660364 w. 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Dostawa oznaczona jako: Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce, Część II będzie obejmować mięso świeże, wędliny i drób, Część III będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, 03.22.23.00-6, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie dostawy artykułów żywnościowych, Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90

• 2 - termin płatności - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej wymienionych warunkach: 1) w stosunku do wartości umowy: a) Zmiany cen zawartych w ofercie (załącznik 1) jedynie w udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o kwotę wynikającą ze zmiany: b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany wskaźnika zmiany cen towaru i usług konsumpcyjnych podawanego kwartalnie przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. 2) w stosunku do terminu realizacji umowy: a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zadania, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 3) inne: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania), b) zmiany nazwy zadania, c) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego, d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny zawartej w Załączniku 1 dla danego towaru na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego, e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, f) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20 % w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w Załączniku 1, uwzględniając bieżące potrzeby Zamawiającego , przy czym wartość umowy nie może przekroczyć wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy, g) dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmniejszenia ilości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspraska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 w Krakowie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 w Krakowie, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa i owoce.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Każda dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: świeże warzywa i owoce - w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, 03.22.23.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: mięso, wędliny i drób.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Każda dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: Część II świeże warzywa i owoce - w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: mleko i produkty mleczarskie.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Każda dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: Część III mleko i produkty mleczarskie - codziennie w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do soboty do godz. 6.00..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. termin płatności - 10

 

1. SIWZ

2.Oferta

3.Oświadczenie

4.Oświadczenie

5.Wzór umowy

6.Informacja o grupie kapitałowej