BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

 

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

 

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

Grodzki Urząd Pracy

 

Dział Obsługi Prawnej

 

/miejsce wykonywania pracy/

 

 

 

stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno-Prawnej

– 2 etaty

 

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

 

 

 

 


1. Wymagania formalne

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

 1. a)Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 3. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
 4. Znajomość Kodeksu cywilnego.
 5. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie
 6. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku posiadania )
3. Zakres wykoywania zadań na stanowisku

 1. przygotowanie informacji o zmianach przepisów prawa dotyczących realizacji zadań i funkcjonowania Urzędu
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz wniosków osób bezrobotnych,
 3. opiniowanie odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie pełnej dokumentacji do organu II instancji,
 4. uchylanie, zmiana decyzji ostatecznych i wznawianie postępowań,
 5. rozstrzyganie spraw o zwrot nienależnie pobranych świadczeń i kosztów szkolenia,
 6. prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków,
 7. opracowywanie projektów porozumień i umów w zakresie współdziałania Urzędu z innymi jednostkami,
 8. udzielanie pomocy prawnej komórkom organizacyjnym Urzędu poprzez: -przygotowywanie projektów umów, wzorów decyzji administracyjnych,
  • opracowywanie zapytań prawnych do ministra właściwego do spraw pracy,
  • udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa,
  • udzielanie zainteresowanym osobom wyjaśnień w zakresie realizowanych przez Urząd zadań,
 9. przygotowywanie sprawozdań z rozpatrzonych odwołań i wydanych decyzji administracyjnych.
4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5 Proponowane wynagrodzenie:

 

Według kategorii od V - XI, wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200 – 2500 zł

 

 

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Obsługi Prawnej - 2 etaty w terminie od 5.07.2016 r. do 15.07.2016 r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.2135 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(tekst jednolity:Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

 

 

Dyrektor


Marek CebulakINFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Dział Obsługi Prawnej

 

………………………………………………………………..

stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno -Prawnej - 2 etaty

…………………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 8 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 8 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Kwalifikacje – test wyboru, oraz rozmowa odbędą się w dniu 03.08.2016r. o godz.9.00 sala nr 230- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 

 


 

 

 
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno - Prawnej - 2 etaty