BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Praska 25 30-329 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);

b) minimum 5 letni staż pracy i wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

c) minimum 1 rok doświadczenia w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej;

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

e) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 .r. poz. 1502, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

b) znajomość problemów geriatrii oraz organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi;

c) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

d) umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań;

e) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,

f) komunikatywność;

g) rzetelność, sumienność, dokładność, kreatywność;

h) wysoki poziom kultury osobistej.

 

3. Zakres obowiązków

a) zapewnienie świadczenia usług mieszkańcom Domu zgodnie z wymaganym standardem;

b) organizowanie całodobowej opieki pielęgnacyjno – opiekuńczej oraz świadczeń rehabilitacyjnych mieszkańcom DPS;

c) planowanie i organizowanie działań terapeutyczno - socjalnych;

d) nadzorowanie stanu sanitarnego, czystości i estetyki wszystkich pomieszczeń Domu;

e) systematyczna kontrola pracy podległego personelu;

f) współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań działu;

g) prowadzenie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników;

h) planowanie i koordynacja pracy podległego personelu;

i) ustalanie harmonogramów pracy personelu zmianowego;

j) opracowywanie planów pracy Działu oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

k) prowadzenie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla podległego personelu;

l) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu organizacji życia mieszkańców DPS;

m) organizowanie wolontariatu w jednostce.

 

 

 

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ( możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1786).

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 19.07.2016 r.

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, w jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

Infoemacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()