BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –

ADMINISTRATORA SIECI KOMPUTEROWEJ W WYMIARZE 1/8 ETATU

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz

a) wykształcenie wyższe z zakresu informatyki

b) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz pracy w sieci lokalnej

b) Umiejętność administrowania siecią komputerową w szkole,

c) Dokładność, systematyczność, dyspozycyjność i samodzielność.

d) Zdolność analitycznego myślenia.

e) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej.

f) Znajomość języka PHP, SQL, C++, system Linux

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) administrowanie siecią komputerową w szkole,

b) konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz szkolnego sprzętu elektronicznego, opieka nad komputerami znajdującymi się w placówce,

c) zabezpieczenie zbiorów danych o placówce, systematyczne archiwizowanie elektronicznie baz danych osobowych,

d) gromadzenie i przechowywanie nośników z programami komputerowymi , instrukcje obsługi sprzętu, gwarancje i inną dokumentację użytkownika szkolnych urządzeń komputerowych i elektronicznych.

e) prowadzenie szkoleń, opracowanie procedur logowania i wylogowania się z systemu,

f) wykonanie, prowadzenie i aktualizowanie strony WWW.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (tj.Dz.U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) Miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7,

d) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

 

5. Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

h) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – administrator sieci komputerowej w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż jeden z kandydatów spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, a drugi z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

 

 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()