BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie,

ul. Praska 25 30-329 Kraków

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent ds. administracyjnych

 

1 . Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902) dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe z dwuletnim stażem pracy lub średnie z czteroletnim stażem pracy;

c) posiadanie minimum rocznego, udokumentowanego stażu pracy w administracji publicznej;

d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera: Pakiet MS Office, Internet;

e) obsługa urządzeń biurowych;

f) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

g) ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

b) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

c) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

d) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622);

e) znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

f) umiejętność pracy pod presją czasu,

g) sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość,

h) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,

i) umiejętność pracy w zespole,

j) kreatywność,

k) komunikatywność,

l) wysoki poziom kultury osobistej;

 

3 . Zakres obowiązków:

 

a) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi w użytkowaniu i wyposażenia;

b) prowadzenie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez Dział Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi Technicznej DPS;

c) prowadzenie ewidencji zakupu paliwa do samochodów służbowych i ogrodniczych urządzeń spalinowych;

d) ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej archiwizacja zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;

e) planowanie zakupów na potrzeby Działu Administracyjno – Gospodarczego i Obsługi Technicznej DPS, opisywanie faktur;

f) prowadzenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro;

g) prowadzenie ewidencji w zakresie gospodarki odpadami;

h) sporządzanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska;

i) prowadzenie ewidencji i rozliczeń prac społecznie użytecznych;

j) udział w komisjach dokonujących przeglądów pomieszczeń mieszkalnych i służbowych;

k) zastępstwo w Sekretariacie DPS

l) zastępstwo kierownika działu podczas jego nieobecności;

 

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1786).

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności );

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 15.07.2016 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielny referent ds. administracyjnych”

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()