Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dpspraska.pl

________________________________________

Kraków: Wykonanie remontu węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i pietra w południowo - zachodnim narożniku budynku wraz z pomalowaniem 4 pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Numer ogłoszenia: 83481 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2660364, faks 12 2660364 w. 27.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www. dpspraska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i pietra w południowo - zachodnim narożniku budynku wraz z pomalowaniem 4 pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i pietra w południowo - zachodnim narożniku budynku wraz z pomalowaniem 4 pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia remontu węzłów sanitarnych znajduje się w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik A do SIWZ. Ponadto Wykonawca wykona malowanie ścian i sufitów w 4 pomieszczeniach (pokojach): Pokój nr 11 o wymiarach 3,30 m x 2,60 m wys. 2,50 m, Pokój nr 23 o wymiarach 5,00 m x 2,50 m wys. 2,50 m Pokój nr 24 o wymiarach 4,97 m x 2,80 m wys. 2,50 m Pokój nr 79 o wymiarach 5,20 m x 3,00 m wys. 2,50 m, wraz z robotami przygotowawczymi tj. zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie. Zamawiający przewiduje 2-krotne malowanie ścian, do uzyskania powierzchni jednolitej. Wykonawca odpowiada za organizację robót oraz BHP. Roboty będą wykonywane w budynku czynnym - mieszkańcy będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania robót..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

• Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.21.13.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie łazienek wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości co najmniej 100 000 zł każda. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.)) w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, o których mowa w pkt III.3.2 - wykaz (według wzoru określonego w Załączniku 3 do SIWZ) powinien zawierać dla każdej roboty rodzaj robót wraz ze wskazaniem wyremontowanych instalacji, wartości, daty wykonania oraz miejsca wykonania (nazwa, adres), oraz załączyć dowody że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90

• 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane., 3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspraska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25, 30-329 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. SIWZ

2. Zał. 1 Oferta

3. Zał. 2.1

4. zał. 2.2

5. zła. 3

6. zał. 4

7. zał. 5 wzór umowy

8. zał. 6

 

Architektura

1. BIOZ

2.opis techniczny

3.rzut parteru

4.rzut piętra

5.strona tytułowa

6. rzut parteru PW3

7.rzut pietra PW4

8.zestawienie stolarki PW6

9. zestawienie wyposażenia PW6

 

Instalacje elektryczne

1. opis

2.strona tytułowa

3.E-1 A2

4.E-1 A3

5.E-2 A2

6.E-2 A3

7.E-3 A3

8.E-4

9.E-5.1a

10.E-5.1b

11.E-5.2a

13.E-5.2b

 

Instalacje sanitarne

1. CO-1

2. CO-2

3. CO-3

4.PW opis techniczny

5.PW strona tytułowa

6.WK-1

7.WK-2

8.WK-3

9.WK-4

 

STWIOR

1. STWIOR instalacja elektryczna

2.STWIOR centralne ogrzewanie

3.STWIOR Wod-kan.

4.STWIOR budowlane

 

Przedmiary

1. instalacja elektryczna

2.instalacja wod-kan.

3.przedmiar roboty budowlane