BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ADMINISTRATOR


1. Wymagania formalne

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 2. wykształcenie wyższe, najmniej średnie

 3. staż pracy – 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze administracji, finansów, kadr i płac 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

 1. praktyczna znajomość przepisów i zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania świadczeń dla pracowników,

 2. znajomość podstawowa księgowości, umiejętność sporządzania raportów, analiz danych ,

 3. biegła znajomość programu pakietu MS Office, w tym Microsoft Word oraz Excel, znajomość Programu Kadry i Płace (wskazany ZSK COGISOFT), programu Płatnik,

 4. umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność i systematyczność.
3. Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i bieżące wsparcie pracowników jednostki w zakresie dokumentacji i spraw administracyjno-kadrowych.

 2. Kontrolowanie regulaminów pod kątem zgodności z Prawem Pracy.Realizacja procesów związanych z zatrudnianiem pracowników, przebiegiem zatrudnienia, rozliczeniami pracowników, kontrola oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy. Wprowadzanie danych do systemu kadrowego.

 3. współpraca z księgowością w zakresie Prawa Pracy. Tworzenie i spisywanie procedur, dokumentów, wdrożenie i realizacja. Rejestr faktur oraz księgowanie dokumentów magazynowych.

 4. Zastępowanie pracownika prowadzącego rozliczenia płacowe podczas jego nieobecności (sporządzenie list płac, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych z ZUS, US).

 5. Prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych.
4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat;

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy,

 3. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników DPS.
5. Wymagane dokumenty:

   1. ist motywacyjny,

   2. życiorys – curriculum vitae,

   3. kserokopie świadectw pracy, w przypadku posiadania takich,

   4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w przypadku posiadania takich,

   6. referencje, w przypadku posiadania takich,

   7. oryginał (lub skan) kwestionariusza osobowego,

   8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

CV musi zawierać  oświadczenie kandydata iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm." 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, 31 – 026 Kraków ul. Radziwiłłowska 8 (pok. kadry) lub przesyłać drogą elektroniczną pod adresem dpsradziwillowska@wp.pl w terminie do dnia 27.06.2016r.

Temat: Dotyczy naboru na stanowisko Administrator.

Decyduje data wpływu do DPS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub na podany numer telefonu. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w DPS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 422-99-56.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.Dyrektor

Halina Prozołowicz


Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. Do następnego etatpu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 30 czerwca 2016 roku w Jadalni Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 (Administrator)