BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Zespole Księgowości – 1 etat

(Nr ref. 18 -16)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, w tym min. 3 lata pracy w służbach księgowych,

minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, w tym min. 3 lata pracy w służbach księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości;

b) doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową, w tym sprawozdawczością budżetową;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

d) znajomość programu JST – budżet;

e) znajomość programu WF-Fakir;

f) praktyczna znajomość podstawowych zagadnień informatycznych związanych z transmisją danych do lub z systemu księgowego;

g) znajomość regulacji związanych z należnościami publiczno-prawnymi;

h) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

i) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

j) umiejętność pracy w zespole;

k) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych wydatków budżetowych;

b) prowadzenie ewidencji księgowej rachunku bankowego wydatków budżetowych;

c) weryfikacja w celu uzgodnienia prawidłowości salda księgowego dotyczącego wydatków budżetowych,

d) dokonywanie uzgodnień danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych dotyczących wydatków;

e) sporządzanie sprawozdań budżetowych RB-N, RB-27S, RB-28S;

f) opracowywanie sprawozdawczości finansowej na podstawie ksiąg rachunkowych ZIKiT;

g) dokonywanie księgowań związanych z zamknięciem roku i sporządzaniem sprawozdań rocznych;

h) okresowa inwentaryzacja sald kont księgowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony ;

c) Miejsce pracy: Zespół Księgowości, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500,00 zł do 3000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 18-16" - w terminie do dnia: 24.06.2016 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Księgowości (Nr ref. 18 -16)