BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Kraków, dnia 10.06.2016 r.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1

w Krakowie

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko:  referent, starszy referent lub samodzielny referent

 

 
 

wymiar zatrudnienia: 1 etat

 

1.       Wymagania formalne:

-         spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1202 z późn. zm.):

a.        posiada obywatelstwo polskie,

b.       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c.        nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d.       posiada wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę,

e.        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku referenta,

f.        znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999r. ( Dz. U. z 1999r.,nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), w szczególności; przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism,

g.        znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

-         biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;

-         znajomość ZSZO (Zintegrowany System Zarządzania Oświatą)

-         znajomość programów: SIO „stary”, modernizowany oraz programów platformy edukacyjnej;

-         swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

-         łatwość w redagowaniu pism urzędowych;

-         umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

-         dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.       Ogólny zakres obowiązków:

-         prowadzenie prac związanych z ewidencją i rozliczaniem inwentarza ZSM Nr 1,

-         rozliczanie inwentaryzacji,

-         sporządzanie faktur z wynajmu pomieszczeń ZSM1,

-         współpraca z główną księgową,

-         prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty  związanych z funkcjonowaniem szkoły;

-         sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu ZSZO, SIO, OKE, itp.;

-         prowadzenie dokumentacji ZSM Nr 1 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora placówki i władz nadrzędnych;

-         archiwizowanie dokumentacji szkolnej,

-         wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

-         terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 

4.       Dodatkowe atuty:

-         doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,

-         dyspozycyjność,

-         umiejętność organizacji miejsca pracy,

 

5.       Wymagane dokumenty:

-         Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).

-         Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

-         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska referenta,

-         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

-         Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO, SIO.

 

Zgłoszenia

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko referenta” w sekretariacie Zespołu Szkół  Mechanicznych Nr 1  w Krakowie al. Mickiewicza 5 pok. 40  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 10:00

 

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.)”

 

Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku  (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami). 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie al. Mickiewicza 5

Rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Rozpoczęcie zatrudnienia: 01 września 2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

p. o. Dyrektora ZSM Nr 1

mgr Maria Stachura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 ()