BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 137

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie

30-798 Kraków ul. Wrobela 79

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania formalne

1)      Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2)      znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, prawa oświatowego,  ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

2. Wymagania dodatkowe

1)      preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

2)      biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

3)      znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

4)      umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

5)      znajomość programów finansowo – księgowych, w tym  znajomość pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

6)      biegła znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office

7)      komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.3. Zakres obowiązków

1)      prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie,

2)      rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

4)      księgowanie dokumentów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

5)      dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)      opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,


4. Warunki pracy i płacy:

1)      wymiar zatrudnienia 1/4 etatu -10h

2)      czas pracy – do uzgodnienia

3)      wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 50, poz. 398/

4)      dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

5)      miejsce pracy: prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, ul. Wrobela 79

5. Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie świadectw pracy

4)      kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)      kwestionariusz personalny kandydata

6)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

7)      kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

8)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie szkoły (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 137 im. Prof. Wiktora Zina

ul. Wrobela 79

30-798 Kraków

w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku.(liczy się data wpływu do szkoły)Aplikacje, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w szkole – oraz na stronie internetowej szkoły. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
7. Ilość etatów
15/40 (0,375 etatu)

Dyrektor  mgr Aleksandra Małodobra