BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

                

                                                                       DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

OGŁOSZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR ds.  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 1997r, nr 109, poz. 704, ze zm.);
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. minimum 5 lat stażu pracy w służbie bhp

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków
 2. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, operatywność i dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp  na wszystkich stanowiskach i na terenie zakładu pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy lub osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 3. dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie  stosownych wniosków i propozycji dotyczących  przedsięwzięć technicznychi organizacyjnych  
 4. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeńo takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kompletowanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadkóworaz  zachorowań na choroby zawodowe,
 6. dokonywanie oceny i aktualizowanie  ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 7. doradztwo w zakresie zmiany organizacji i metod pracy zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń, jak również doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 8. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp
 10. opracowywanie rocznych planów w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 11. udział w pracach Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy DPS oraz w innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy ,w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 12. prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną - uaktualnianie planu obrony cywilne i planowanie  przedsięwzięć na dany rok, współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwai Zarządzenia Kryzysowego  Urzędu Miasta Krakowa, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników DP z powszechnej samoobrony ludności.  

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 1. wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych, tekst jednolity      Dz.U. z 2014 r. poz.1786
 2. miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie  ul. Krakowska 55,
 3. zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu,
 4. pierwsza umowa  na czas określony,

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia ) , 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności / informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia /,
 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Wymagane  dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej 31-066 Kraków  ul. Krakowska 55 w terminie do dnia 20.06.2016r do godz. 15-tej. Aplikacja powinna zostać złożona  w zaklejonej  kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem   „ Nabór na stanowisko - INSPEKTOR ds BHP ‘’. Koperta nie może być opisana danymi osobowymi kandydata.Aplikacje, które wpłyną do DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 po wskazanym terminie nie będą  rozpatrywane.

 

7.  Informacje dodatkowe:

 

    - informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

      /www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie ul. Krakowska 55.

 

   W miesiącu poprzedzającym  publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnyc w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, w rozumieniu przepisów

   o rehabilitacji zawodowe   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej  6%.    

 

 

    Zatwierdzam:

    mgr Maria Gdula – Argasińska

    Dyrektor DPS

      

 

 

 

 

 

                 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()