BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

główny księgowy

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

 

ul. Wielicka 28 A

 

30-552 Kraków

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Kraków

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest winda, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

opracowywanie i realizacja strategii finansowania Inspektoratu,

samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości,

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,

kompletne i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,

wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych,

sporządzanie planów, sprawozdań, informacji, analiz budżetowych związanych z działalnością Inspektoratu,

przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją,

zapewnienie prawidłowej działalności finansowo – księgowej, rozliczeń majątkowych,

wdrażanie i realizacja zasad gospodarowania wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych,

prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,

odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu,

odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych

odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych, PFRON,

odpowiedzialność za opracowanie i prawidłowość stanu kont zgodnie z przepisami i standardami sprawozdawczymi,

odpowiedzialność za dyspozycję środkami pieniężnymi,

odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe: 5 lat w księgowości budżetowej

znajomość zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, operacji finansowych w planie kont,

znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości,

znajomość ustawy o finansach publicznych,

znajomość zasad rozliczeń budżetu zadaniowego,

znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych / składki ZUS, podatki itp./,

umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego

samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

wysoka kultura osobista,

umiejętność obsługi programów księgowych oraz wykonywanie przelewów elektronicznie,

doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej,

znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2016

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

ul. Wielicka 28 A

30-552 Kraków

Oferty proszę składać w kopercie z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko główny księgowy"

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (44)