BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie średnie lub wyższe,

c. minimum roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 


2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego i ustawy o systemie oświaty,

b. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – środowisko MS Office,

c. znajomość aplikacji „Pomost”, „Ślimak”,

d. dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres obowiązków

a. Obsługa aplikacji „Pomost” w zakresie wprowadzania danych,

b. Obsługa aplikacji „Ślimak” w zakresie wprowadzania danych,

c. Obsługa zadania – stypendia i zasiłki szkolne,

d. Inne zadania w ramach powierzonego zakresu czynności.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200– 2.600 zł. brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, w tym wymagany staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym naborem oraz innymi rekrutacjami organizowanymi w MOPS.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 7 czerwca 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Referent – F-9”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów
   1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


p.o. Dyrektor

mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent F9 MOPS)