BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR – DORADCA ZAWODOWY

 

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe kierunkowe (studia I lub II stopnia) z zakresu doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego lub o specjalności doradztwo zawodowe lub poradnictwo zawodowe lub wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, politologia, zarządzanie i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego.

 

2. Wymagania dodatkowe

a. umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Office,

b. doświadczenie oraz umiejętność pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie,

c. gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą,

d. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,

e. znajomość problematyki dotyczącej rynku pracy, sytuacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, w tym szczególnie z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy w Krakowie i Małopolsce,

f. znajomość instytucji świadczących na terenie Krakowa pomoc osobom poszukującym pracy.

 


3. Zakres obowiązków

a. prowadzenie doradztwa zawodowego, w tym wytyczanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, na podstawie analizy możliwości bezrobotnych,

b. prowadzenie warsztatów w zakresie reintegracji zawodowej,

c. poszukiwanie i rozpowszechnianie w KIS ofert pracy,

d. pozyskiwanie, weryfikacja i rozpowszechnianie w KIS informacji o szkoleniach,

e. przygotowywanie i rozpowszechnianie w MOPS materiałów informacyjnych dotyczących reintegracji zawodowej,

f. opracowywanie materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji tematów z zakresu reintegracji zawodowej,

g. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom wymagającym reintegracji społecznej i zawodowej, aby dzięki tej pomocy były zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

h. inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie i rozwiązywanie form pomocy osobom bezrobotnym i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200– 2.600 zł. brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym naborem oraz innymi rekrutacjami organizowanymi w MOPS.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 6 czerwca 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„KIS - doradca zawodowy”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów
    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 


p.o.Dyrektor

mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR - DORADCA ZAWODOWY 2016-06-06)