BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Główna księgowa

Wymiar zatrudnienia – 0,75 etat.

1. Wymagania formalne: Wymagania zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
• znajomość Ustawy o rachunkowości,
• znajomość Ustawy o finansach publicznych,
• umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,
• znajomość programów finansowo-księgowych: ZSZO,
• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
• prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie,
• prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,
• opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,
• dokonywanie kontroli wewnętrznej,
• opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

4. Wymagane dokumenty:
• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowy,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko główna księgowa,
• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

5. Warunki pracy i płacy:
• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie,
• miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie przy ul. Hm. Millana 16,
• rozpoczęcie zatrudnienia: 01 czerwca 2016 r.
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły, do dnia 20 maja 2016 r. codziennie od 8.00-14.00.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko-główna księgowa".
Decyduje data wpływu.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.
Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.


DYREKTOR
mgr Agata Rybińska-Chudzicki
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie ()