BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

 

DYREKTOR SOSW NR 6 w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego Księgowego - 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223.poz.1458 z późn. zm. oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego w placówce oświatowej,

2) znajomość programu finansowo – księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą;

3) znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom;

4) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektroniczne;

5) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych;

6) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych;

7) znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy prawo zamówień publicznych;

8) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;

9) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków:

 

1) prowadzenie rachunkowości SOSW nr 6;

2) prowadzenie gospodarki finansowej SOSW nr 6;

3) opracowanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz;

4) dokonywanie kontroli wewnętrznej;

5) opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1050 ze zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w SOSW

nr 6 w Krakowie;

2) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

3) miejsce pracy: SOSW nr 6 Krakowie.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

7) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1) Komplet wymaganych dokumentów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Główny Księgowy w SOSW nr 6 w Krakowie, należy składać osobiście w siedzibie SOSW nr 6 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 6 czerwca 2016 roku (liczy się data wpływu do SOSW nr 6).

2) Aplikacje, które wpłyną do SOSW nr 6 niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie SOSW nr 6 oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Osoby, które spełnią wymogi formalne - o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

7. Ilość etatów:

 

1) 1 etat – zatrudnienie od dnia 1 lipca 2016 r.

 

Dyrektor SOSW nr 6

Renata Dubiel

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II ()