BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej im L. A. Helclów w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora ds. technicznych

1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa (budownictwo ogólne, technologia i organizacja z budownictwa, inżynieria środowiska, konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz pokrewne kierunki związane z budownictwem ogólnym).


Udokumentowany staż pracy, minimum roczny na stanowisku zgodnym z wykształceniem alternatywnie:

a) przy projektowaniu,

b) kierowaniu (kierownik budowy/inżynier budowy) robotami budowlanymi,

c) prowadzeniu robót budowlanych,

d) organizowaniu, nadzorowaniu i/lub rozliczaniu robót budowlanych,

e) kosztorysowaniu robót budowlanych.

 

Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1i3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z dnia 30 lipca 2014 r. Dz.U.2014r.  poz.1202).

 

Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska WINDOWS  i pakietu OFFICE w stopniu bardzo dobrym.

 
2. Wymagania dodatkowe

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnych,
 2. Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 3. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych (np. funduszy unijnych, mechanizmów szwajcarskiego lub norweskiego).

3. Zakres obowiązków

 1. Nadzór nad realizacją umów na roboty budowlane prowadzone na zlecenie DPS, w tym zadaniami inwestycyjnymi (budowy, przebudowy, adaptacje), remontami i bieżącą konserwacją obiektów. Zakres powierzonych zadań będzie obejmował identyfikację potrzeb, sporządzanie wymaganych wniosków lub projektu planu finansowego, przygotowywanie wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego, nadzór, sprawdzanie oraz rozliczenie poszczególnych etapów przedsięwzięcia od przygotowania wymaganej dokumentacji projektowej, w tym również jej sprawdzenie, po wykonaniu robót budowlanych, w tym udział w odbiorach robót.
 2. Nadzór na prawidłową eksploatacją budynków będących w trwałym zarządzie DPS, w tym przygotowanie wytycznych do zamówienia na wymagane przepisami prawa przeglądy okresowe budynków, utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz jego otoczeniu oraz kontrola poprawności wykonania zleceń oraz ich rozliczenie, a także prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 3. Poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania, aplikowanie o środki i realizację zatwierdzonych projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków bezzwrotnych.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Zatrudnienie na czas określony od 16 maja 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 2. Warunki pracy i płacy: pełny etat, wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kursy, szkolenia),
 4. Kopie dokumentów poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać do 09.05.2016 r. do godziny 12.00, w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2., 31-148 Kraków., o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór- Podinspektor ds. technicznych".7. Ilość etatów
                            1
Dyrektor: mgr Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()