BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Dziale Organizacyjnym


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki administracja, prawo lub socjologia.

c. posiadanie minimum rocznego, udokumentowanego stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą powierzonych zadań,

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office.

 2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z ( j.t. Dz. U. 2015, poz.1446 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych , w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism,

b. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego,

c. znajomość procedur obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków wynikających z realizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Grodzkiego Kraków oraz Gminy Miejskiej Kraków,

 3. Zakres obowiązków

a. koordynowanie i nadzór nad wykonaniem działań dotyczących obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności realizowanych przez MOPS w zakresie określonym w przepisach prawa miejscowego Gminy Miejskiej Kraków ,

b. koordynowanie zadań MOPS związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe,

c. odbiór korespondencji doręczanej do kancelarii przez klientów lub przez doręczycieli,

d. rejestracja korespondencji, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji oraz monitorowanie terminowości jej załatwiania,

e. obsługa korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,

f. przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

g. sprawdzanie prawidłowości adresowanych pism i przesyłek oraz stanu ich opakowania,

h. powielanie korespondencji zgodnie z dekretacją i przekazywanie jej adresatom,

i. łączenie rozmów telefonicznych,

j. nadawanie korespondencji za pośrednictwem urządzenia faksowego,

k. nadawanie i przyjmowanie telegramów i telefonogramów oraz korespondencji w zapisie elektronicznym,

l. prowadzenie terminarza przyjęć stron przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora,

m. prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora w jednostce i poza jednostką,

n. przyjmowanie korespondencji z kancelarii kierowanej do Dyrektora i Zastępców Dyrektora,

o. rozdzielanie korespondencji przejrzanej i zwróconej przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora zgodnie z dyspozycjami,

p. udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.

 4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200 - 2.900 brutto

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, w tym dotyczące realizowania zadań określonych w ogłoszeniu,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

g. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dotyczących ogłoszonego naboru oraz innych rekrutacji przeprowadzanych przez MOPS w Krakowie.

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 4 maja 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – REFERENT DO”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 


7. Ilość etatów
    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

p.o.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent DO)