BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA w Dziale Obsługi Gospodarczej


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe techniczne,

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

d. udokumentowany staż pracy, minimum 2 lata na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych,

2. Wymagania dodatkowe

a. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa (budownictwo ogólne, technologia i organizacja budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz pokrewne kierunki związane z budownictwem ogólnym z wyłączeniem specjalności drogowych, kolejowych, mostów i budowli podziemnych),

b. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,

c. minimum roczne doświadczenie na stanowisku przy projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, prowadzeniu robót budowlanych, organizowaniu, nadzorowaniu i/lub rozliczaniu robót budowlanych, kosztorysowaniu robót budowlanych.

d. posiadanie udokumentowanego minimum 2 letniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostce sektora finansów publicznych,


3. Zakres obowiązków

1. Przygotowanie materiałów i aplikacja o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych;

2. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych;

3. Realizacja oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonych projektów infrastrukturalnych;

4. Opracowanie planów remontów i bieżącej konserwacji infrastruktury MOPS – nieruchomości, budynków i lokali,

5. Przygotowywanie wytycznych do zamówień publicznych, kontrola i nadzór nad realizacją, oraz rozliczenie zamówień dotyczących, m.in.:

a) opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych, przed wszczęciem robót budowlanych, pozwoleń i uzgodnień,

b) sprawdzenia dokumentacji projektowej,

c) opracowania ekspertyz niezbędnych do ustalenia zakresu robót budowlanych,

d) nadzoru autorskiego,

e) nadzoru inwestorskiego,

f) robót budowlanych,

g) opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń na użytkowanie lokal/budynku,

h) przeglądów technicznych budynków,

i) usuwania awarii, nieprawidłowości i usterek w budynkach i lokalach,

j) utrzymania budynków i lokali,

k) usług innych niż roboty budowlane,

l) niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych,

6. Prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów, ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw oraz sporządzanie zaangażowania i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finasnowo-księgowego,

7. Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

8. Kontrola stanu technicznego budynku i analiza potrzeb remontowo-adaptacyjnych na podstawie protokołów z kontroli technicznych, zgłoszeń użytkowników, wizji lokalnych, potrzeb lokalowych MOPS w związku z realizowanymi zadaniami oraz zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi,

9. Przygotowanie wniosków inwestycyjnych oraz harmonogramów zadań inwestycyjnych MOPS,

10. Opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację niezbędnych robót budowlanych,

11. Załatwianie formalności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań

12. Nadzór , monitoring i rozliczenie zadań inwestycyjnych MOPS

13. Analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację robót budowlanych,

14. Przygotowanie listy rankingowej zadań i zakupów inwestycyjnych jednostek systemu pomocy społecznej,

15. Kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

16. Prowadzenie i odpowiednie składowanie dokumentacji,

17. Przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska, uzyskiwanie wymaganych zgód na wytwarzanie odpadów, prowadzenie niezbędnych ewidencji, gromadzenie dokumentów dotyczących wytwarzania odpadów oraz emisji gazów,

18. Prowadzenie obowiązujących rejestrów,

19. Szacowania szkód i strat w gospodarstwach domowych w przypadku wystąpieniu sytuacji kryzysowych, udział w komisjach ds. szacowania szkód,

20. Kontrola zgodności i poprawności danych w systemie finansowo-księgowym i aplikacjach wykorzystywanych do tego celu.

21. Uzgadnianie wydatków i przygotowanie informacji o zaangażowaniu środków w nadzorowanych źródłach finansowania,

22. Kontrolowanie wydatków i zaangażowania pod kątem nieprzekroczenia planu finansowego oraz limitu wydatków i zobowiązań,

23. Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

24. Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

25. Wszystkie powyższe czynności dotyczą również zadań DG MOPS w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych.

26. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego, w szczególności w przypadku gdy z uwagi na ograniczenia w planie finansowym liczba zlecanych robót budowlanych i prac projektowych nie zapewnia odpowiedniego obciążenia stanowiska pracy.

 

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony,

b. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3.200 – 3.475 zł. brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny i motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

f. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzanymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 25 kwietnia 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – GŁÓWNY SPECJALISTA DG”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznejp.o.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista DG)