STARY BIEŻANÓW – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 8 kwietnia 2016 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 10 maja 2016 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1791/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego - 17 lipca 2017 r. i ponownie 11 października 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 17 listopada 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 30 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 14 grudnia 2017 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 16 stycznia 2018 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 306/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2018 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 lutego 2018 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 marca 2018 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 6 kwietnia do 8 maja 2018 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 25 kwietnia 2018 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 22 maja 2018 r.
 15. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1412/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2018 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1469/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2018 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1470/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2018 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 czerwca 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr CV/2711/18 w dniu 28 czerwca 2018 r.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 czerwca 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CVII/2737/18 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 r., poz. 5308.


powrótPowrót do strony głównej planu