BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów

w Krakowie


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika działu Opiekuńczo – Terapeutycznego

 

1. Wymagania formalne

a) Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) Minimum 3 –letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

c) Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 , 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( tekst jednolity z dnia 30 lipca 2014r Dz. U. 2014r poz. 1202);

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym: kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS.

 
2. Wymagania dodatkowe

a) Doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku;

b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, ustawa o pomocy społecznej, znajomość problemów geriatrii oraz organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi;

c) Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, znajomość obsługi programów komputerowych: Word, Excel, Power Point;

d) Odporność na stres

 
3. Zakres obowiązków

a) Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Działu: koordynowanie działalności terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, psychologów, kosmetyczek i fryzjerek

b) Opracowywanie planów pracy Działu monitorowanie realizacji działań oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

c) Udział w przygotowywaniu diagnoz funkcjonalnych i indywidualnych planów wsparcia mieszkańców

d) Prowadzenie szkoleń , instruktażu podległych pracowników

e) Organizowanie wolontariatu w jednostce;

f) Współpraca z organizacjami społecznymi, środowiskiem lokalnym w celu integracji

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Umowa o pracę na czas określony, 1 etat;

b) Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3200 zł. brutto oraz inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania;

 
5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;

b) CV;

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia);

d) Kopie dokumentów poświadczających staż pracy;

e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Dokumenty należy składać do 15 kwietnia 2016r do godz.14.00, w sekretariacie, lub wysyłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Domu

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.


7. Ilość etatów
    1 etat

Dyrektor: mgr Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()