BIP Archiwalny - GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
DYREKTOR Gimnazjum nr 2 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista ds. zamówień publicznych


1. Wymagania formalne

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych
 2. wykształcenie wyższe techniczne i minimum 3 lata stażu pracy w zamówieniach publicznych,
 3. ukończenie kursów/szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

 
2. Wymagania dodatkowe

 1. Praktyczna znajomość regulacji prawnych z obszaru zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy oraz ich interpretacji,
 2. Umiejętność samodzielnego opracowywania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,
 3. Umiejętność syntezy danych, umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność prowadzenia negocjacji,
 4. Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych,
 5. Biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
 6. Staranność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.


3. Zakres obowiązków

 1. Przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych,
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do wybranych zadań publicznych,
 3. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowywania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w tym do 30 tys. Euro,
 5. Nadzór nad przebiegiem zadań remontowych i inwestycyjnych.


4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu
 2. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Gimnazjum nr 2 w Krakowie,
 3. Dlaosób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 4. Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13


5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 • Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

 W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO Specjalisty ds. Zamówień publicznych w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13, 31-116 Kraków w terminie do dnia : 21 kwietnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Gimnazjum)
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )
 3. Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne), o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na BIP Gimnazjum nr 2 oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie.

 
7. Ilość etatów
1/4 etatu tj. 10 godzin tygodniowoDyrektor Gabriela Olszowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (specjalista ds. zamówień publicznych)