BIP Archiwalny - GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
DYREKTOR Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

główny księgowy

¾ etatu (30 godzin tygodniowo)


1. Wymagania formalne

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.


2. Wymagania dodatkowe

 1. Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),
 2. Biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,
 3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
 4. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,
 5. Znajomość programu finansowo–księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
 6. Znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office: Word, Excel,
 7. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.


3. Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie rachunkowości Gimnazjum nr 2 w Krakowie,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.


4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar zatrudnienia ¾ etatu -30h,
 2. Czas pracy: 4 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 15.30,
 3. Stanowisko i wynagrodzenie: Główny Księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania,
 4. Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13.


5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie świadectw pracy,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. Kwestionariusz personalny kandydata,
 6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 7. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„NABÓR NA STANOWISKO Głównego księgowego w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13, 31-116 Kraków w terminie do dnia: 21 kwietnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Gimnazjum).
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
 • Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 • Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na BIP Gimnazjum nr 2 oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie.7. Ilość etatów
3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowoDyrektor Gabriela Olszowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (główny księgowy)