BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110//10/16

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent/ starszy referent ds. planowania w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ekonomi, finansów lub administracji,

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych ustawy o ZFŚS ,Karty nauczyciela, zarządzeń PMK w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2) znajomość praktyczna programu ZSZO,

3) bardzo dobra znajomość MS Excela,

4) umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

5) komunikatywność, dokładność, sumienność.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2300,00 zł do 2500,00 zł + premia regulaminowa 20% + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres podstawowych zadań na stanowisku m.in.:

1.kompletowanie projektów planów finansowych placówek będących w obsłudze ZEO w Krakowie

2. techniczne opracowywanie planów finansowych jednostek obsługiwanych przez ZEO

3. gromadzenie wniosków i powiadomień o zmianach w planie sporządzonych przez dyrektorów placówek, sporządzanie zbiorczych wniosków i powiadomień zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji i Wydziału Budżetu UMK

4. bieżące wprowadzanie zmian w planie finansowym w systemie ZSZO oraz uzgadnianie planów z Wydziałem Budżetu do sprawozdań miesięcznych

5. prowadzenie bieżącej analizy wykonania planu w celu zabezpieczenia środków i dokonania niezbędnych przesunięć bądź zwiększeń planu

6. sporządzanie zbiorczych opracowań na prośbę Wydziału Edukacji dot. m.in. przewidywanych braków na paragrafach płacowych w obsługiwanych placówkach

7. współpraca z działem księgowości oraz działem wynagrodzeń w celu prawidłowej realizacji budżetu

8. monitorowanie środków przyznawanych przez dzielnice oraz gromadzenie wniosków zwiększających/zmniejszających plan w tym zakresie składanych przez dyrektorów obsługiwanych placówek.

9. bieżący kontakt z obsługiwanymi placówkami, informowanie o dokonywanych zmianach w planie, informowanie z wyprzedzeniem o brakach w planie oraz pomoc w sporządzaniu dokumentów planistycznych przez placówki

10. naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie danych udostępnionych przez dział wynagrodzeń oraz dział socjalny

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.


8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze referent/ starszy referent ds. planowania w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 8 kwietnia 2016 r liczy się data wpływu do Zespołu

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.


11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Lista Kandydatów

 

Dyrektor ZEO w Krakowie

 

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/ starszy referent ds. planowania w ZEO w Krakowie