BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR DG

 

 

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie minimum średnie

c. posiadanie udokumentowanego minimum 2 letniego stażu pracy, na stanowisku związanym z prowadzeniem gospodarki magazynowej.

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

 

2. Wymagania dodatkowe
a. doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej,

3. Zakres obowiązków

1. Realizacja zamówień:

a. Przygotowanie wytycznych do zamówień publicznych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy MOPS i zadań zleconych pomocy społecznej oraz wynikających ze złożonych zasadnych zapotrzebowań i przepisów prawa w zakresie:

b. dostaw, w tym zakupów inwestycyjnych, o których mowa w §421, 422, 424 i 606 klasyfikacji budżetowej,

c. niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.

d. Udział w komisjach w zamówieniach publicznych, kontrola zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

e. Nadzór, monitoring i rozliczenie zamówień dotyczących zadań wymienionych w pkt. 1, w tym realizacja zamówienia w terminach i zakresie zgodnie z potrzebami, nadzór nad poprawnością realizacji zamówienia, udział w odbiorach przedmiotu zamówienia, kontrola realizacji zamówień, sprawdzenie zgodności realizacji zamówienia z postanowieniami umowy, naliczanie kar i egzekwowanie zapłaty tych kar,

f. Kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

g. Wnioskowanie o rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

h. Reklamacje wadliwie wykonanych usług oraz monitorowania i rozliczenie wykonawcy z realizacji uprawnień MOPS wynikających z udzielonej rękojmi lub gwarancji,

i. Opiniowanie wniosków wykonawców dotyczących realizowanych zamówień, przygotowanie projektów odpowiedzi (w tym referencji), aneksów.

2. Planowanie i nadzór nad realizacją plan finansowego:

a. Opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację zamówień, o których mowa w lit. A,

b. Sporządzanie harmonogramów wydatków w zakresie nadzorowanej części planu finansowego MOPS,

c. Uzgadnianie wydatków w aplikacjach programu finansowo-księgowego i przygotowanie informacji o zaangażowaniu środków w nadzorowanych źródłach finansowania,

d. Kontrolowanie wydatków i zaangażowania pod kątem nieprzekroczenia planu finansowego oraz limitu wydatków i zobowiązań,

e. Sporządzanie zaangażowania, w tym wnioskowanie o zamknięcie zakończonych umów i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finasnowo-księgowego, systematyczności rozliczeń okresowych. Pracownik zobowiązany jest w tym celu do używania aktualnych aplikacji i oprogramowania używanego w MOPS,

f. Natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu informacji o nadwyżkach i brakach w planie finansowym oraz przygotowanie wystąpień o zwiększenie lub zmniejszenie planu z uzasadnieniem do zmiany w planie.

3. Prowadzenie gospodarki magazynowej MOPS zgodnie z przepisami i wewnętrznymi aktami prawnymi MOPS w Krakowie, a w szczególności:

a. Utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno-porządkowym,

b. Zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i zanieczyszczeniem,

c. Właściwe rozmieszczenie, przechowywanie i konserwowanie przyjętych do magazynu materiałów,

d. Wykonywanie doraźnych kontroli stanu zapasów materiałów po wydaniu poszczególnych ich partii,

e. Przygotowanie magazynu do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych i rocznych,

f. Ujawnianie zbędnych lub nadmiernych zapasów, wnioskowanie o uzupełnienie asortymentu magazynowego,

g. Kontrolowanie zgodności dostawy z zamówieniem, zawartą umową i otrzymanym dokumentem księgowym (kwota jednostkowa materiału nie może przekraczać wartości określonej w zamówieniu bądź umowie),

h. Przyjmowanie i rozdysponowywanie materiałów (odbiór dostawy i odpowiednie rozmieszczenie, załadunek pojazdu służbowego asortymentem zgodnie z zapotrzebowaniem na podstawie prawidłowo wypełnionego dowodu wydania, zatwierdzonego przez upoważnione osoby, przekazanie materiałów ze sprawdzeniem na miejscu ilości asortymentu),

i. Wystawienie dokumentu PZ na podstawie faktycznej ilości przyjętego asortymentu i wartości określonej na fakturze VAT za dostawę ,

j. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z Instrukcją gospodarki magazynowej,

k. Ustalenie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych poszczególnych rodzajów asortymentu oraz utrzymywanie w magazynie asortymentu w odpowiedniej ilości,

l. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o zagrożeniach bezpieczeństwa przechowywanego w magazynie asortymentu bądź uniemożliwiających wykonywanie powierzonych czynności,

m. Dbanie o bezpieczeństwo i usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa przechowywanego w magazynie asortymentu,

n. Pisemne i natychmiastowe powiadamianie bezpośredniego przełożonego i Głównego Księgowego o wszelkich stwierdzonych brakach materiałów, kradzieży lub zepsuciu materiałów oraz innych wartości, uszkodzeniach pomieszczeń, drzwi i zamków oraz innych usterkach magazynowych wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania,

o. Udział w inwentaryzacji magazynu,

p. Ustalenie norm zużycia materiałów dla poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS.

4. Zastępowanie pracowników DG w zakresie zadań związanych z:

a. Przygotowaniem i rozliczaniem zamówień dotyczących ekspertyz mienia ruchomego oraz ubezpieczenia majątku, o których mowa odpowiednio w §443 klasyfikacji budżetowej,

b. Gospodarowaniem majątkiem MOPS, w tym prowadzenie rejestrów sprzętów wypożyczonych z DG i sporządzanie protokołów przekazania sprzętu do indywidulanego użytku pracowników DG,

c. Zgłaszaniem i likwidacją szkód w ramach zawartych umów ubezpieczeniowych,

d. Sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska,

e. Kontroli realizacji usługi sprzątania.

5. Pozostałe zadania:

a. Przygotowanie list rankingowych zakupów inwestycyjnych jednostek systemu pomocy społecznej,

b. Prowadzenie i odpowiednie składowanie dokumentacji,

c. Przygotowanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, w tym z zakupów inwestycyjnych,

d. Prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów (w tym wprowadzenia skanów umów do GRU), ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw;

e. Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

f. Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

g. Wszystkie powyższe czynności dotyczą również zadań DG MOPS w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych,

h. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.700 – 3.100 zł. brutto

c. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 
5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie wraz z zakresem czynności lub zaświadczeniem o wykonywanych czynnościach,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

f. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 31 marca 2016 roku.(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –PODINSPEKTOR DG”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów
     1
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

p.o.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej