BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
główny specjalista w Sekcji Kontroli Wewnętrznej
 

 

1. Wymagania formalne

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie wyższe,

3) udokumentowany staż pracy w administracji publicznej – minimum 3 lata.

4) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 


2. Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie w kontroli i audycie.

2. Znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawa o finansach publicznych,

c) ustawa o pomocy społecznej,

d) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

e) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f) ustawa o pracownikach samorządowych,

g) ustawa o samorządzie gminnym,

h) ustawa o samorządzie powiatowym.

 

 
3. Zakres obowiązków

1. Przeprowadzanie kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS.

3. Koordynacja wykonania oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi realizującymi wnioski i wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych;

4. Prowadzenie rejestru kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji (jak w pkt. 1)

5. Inne zadania zlecone przez kierownika Sekcji.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2 500 zł do 3 475 zł brutto oraz dodatek motywacyjny – uznaniowy.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) cv,

3) dokument poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

4) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

5) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzanymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie – główny specjalista w Sekcji Kontroli Wewnętrznej” w terminie do 21 marca 2016 roku. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 
7. Ilość etatów
    1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 


p.o.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny specjalista w SW)