BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

 

ogłasza nabór

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. ekonomicznych

 

I. Wymagania formalne:

1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy.

3) doświadczenie na stanowisku płacowym

4) nie karany za przestępstwo umyślne

5) nieposzlakowana opinia

 

Osoby nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 II. Wymagania merytoryczne:

1) umiejętność pracy w programach:

   - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Płace,

   - Program bankowości elektronicznej,

   - Program PŁATNIK

   - Program SIO

2) znajomość Internetu, MS WORD, MS EXCEL,

3) znajomość karty nauczyciela, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz ustawy o podatku od osób fizycznych

4) skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

5) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

6) dyspozycyjność

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowywanie i przygotowywanie list płac z umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło dla pracowników na podstawie dokumentów dostarczonych z kadr,

2) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla poszczególnych ubezpieczonych,

3) Sporządzanie przelewów poborów na konta pracownicze, przelewów potrąceń dla poszczególnych kontrahentów oraz przelewów faktur od dostawców,

4) Sporządzanie comiesięcznej deklaracji ZUS DRA (wysyłka drogą elektroniczną) i przekazywanie należnych składek z tego tytułu do ZUS,

5) Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów do US,

6) Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń na wniosek pracowników,

7) Sporządzanie druków RP-7 dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników,

8) Sporządzanie i wydawanie pracownikom PIT11 lub Pit 40 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) Sporządzanie i wydawanie druków RMUA dla pracowników zgodnie z wytycznymi,

10) Sporządzanie rocznej deklaracje PIT-4 oraz IWA,

11) Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych dotyczących wynagrodzeń,

12) Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

13) Prowadzenie kasy placówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę

2) Wymiar etatu – pełny etat

3) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników A i O w ZSE nr 2.

4) Miejsce pracy: ZSE nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) CV

3) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

5) Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

6) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Nabór – specjalista ds. ekonomicznych” należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie ZSE nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków (od godz. 8.00 - 15.30) do dnia 18.03.2016r. do godz. godz.15.30.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Dyrektor ZSE 2 w Krakowie

Dariusz Błądek

 

Kraków, 07 marca 2016 r.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Specjalista ds. ekonomicznych)