BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH w KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                           GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz określonych ustawą o finansach publicznych     z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej  3-letniej praktyki na stanowisku głównego księgowego w placówce oświatowej.

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej              10-letniej praktyki  na stanowisku głównego księgowego w placówce oświatowej.

UWAGA: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału     w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego w placówce oświatowej powyżej 10 lat,

b) znajomość obsługi programu finansowo-księgowego w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

c) znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS, SIO,

d) znajomość Ustawy o Rachunkowości,

e) znajomość Ustawy o Finansach Publicznych,

f) znajomość wykonywania sprawozdań, planów,

g) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

h) znajomość programów Microsoft EXCEL, WORD.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Chemicznych,

b) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

c) opracowanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

d) dokonywanie kontroli wewnętrznej.
4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy:  0,75 etatu,  zatrudnienie od 01.04.2016r.,

b) wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1050 ze zm. ) oraz  Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych    w Zespole Szkół Chemicznych  w Krakowie,

c) zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

d) miejsce pracy: Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44.

5. Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny i CV,

-    kwestionariusz osobowy, dokument potwierdzający tożsamość

-   dokument potwierdzający kwalifikacje i staż zawodowy,

- oświadczenie o niekaralności w sprawie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U.           z 2013 r. , poz. 168, z późn. zm.),

-  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i stwierdzenie, że nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne,

·oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz.1182, z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 14.03.2016r. (poniedziałek) w sekretariacie  ZSCH (koperta  z dopiskiem: NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY) w Krakowie,  ul. Krupnicza 44 w godzinach    9:00-14:00.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po analizie  wszystkich złożonych dokumentów z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna  w dniu 16.03.2016r.  od godz. 10.00 (zawiadomienie o godzinie rozmowy telefonicznie).

Dyrektor ZSCH- Elżbieta Ramatowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych