Dokument archiwalny


NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipGŁOSOWANIE NAD UCHWALENIEM PLANU
DRUK NR 1528
- w dniu 8 listopada 2017 r. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXVIII/2146/17 w sprawie uchwalenia planu.


STENOGRAM Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVIII - 8 listopada 2017 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramem z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2017 r. (wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem
Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2017 r.


DRUK NR 1528:


- w dniu 15 lutego 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr od 1529 do 1535) - Rada podjęła uchwały: od Nr LXIV/1430/17 do Nr LXIV/1436/17,
- w dniu 1 marca 2017 r. Rada Miasta Krakowa przegłosowała poprawkę zgłoszoną przez Radnego Józefa Jałochę (-> Odnośnik do poprawki), która skutkuje ponowieniem procedury planistycznej sporządzanego planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2507/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 28 września 2016 r. (druki nr od 1529 do 1535)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 440/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2017 r. (Druk nr 1528)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXIV - 15 lutego 2017 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXV - 1 marca 2017 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 lipca do 24 sierpnia 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 sierpnia 2016 r. (wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 1 marca do 31 marca 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 21 marca 2016 r. (wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip