BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

dla Chłopców w Krakowie

ogłasza nabór

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny referent

 

I. Wymagania formalne

1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na samodzielnym stanowisku;

3) staż pracy na stanowisku kadrowo-płacowym

4) nieposzlakowana opinia

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

• znajomość Ustawy o finansach publicznych;

• znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

• znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego;

• znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

• biegła obsługa komputera i programów biurowych;

• łatwość redagowania pism urzędowych;

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej; skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

• gotowość do doskonalenia zawodowego.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy w placówce budżetowej

i znajomość programu płacowo-kadrowego VULCAN.

 

III. Zakres obowiązków

• sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;

• naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

• naliczanie odpisu na ZFŚS, oraz wypłat świadczeń socjalnych;

• sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;

• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;

• prowadzenie kartotek zarobkowych;

• prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;

• wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;

• sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);

• wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;

• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

• tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);

• sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS;

• zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;

• prowadzenie składnicy akt;

• inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; zatrudnienie od 01 kwietnia 2016r.

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.

2) Miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

 

Oferowane stanowisko jest samodzielne.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) CV

3) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

5) Oświadczenie kandydata o niekaralności –

6) Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedłoży informację

z Krajowego Rejestru Karnego.

7) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Nabór –samodzielny referent”

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie IPOW dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 10.03.2016r. godz.9.00.

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w IPOW dla Chłopców.

 

VIII. Ilość etatów

½ etatu

 

Dyrektor IPOW dla Chłopców

Bożena Kozera

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie 25.02.2016r.